Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Küsitlusel osalemine

 • E-küsitlus

  E-küsitlusel saab osaleda 28. detsembrist 2021 kuni 15. jaanuarini 2022. Küsimustik täidetakse enda ja oma alaealiste leibkonnaliikmete kohta e-loenduse keskkonnas. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastata samal aadressil elavad lapsevanemad, kuid alates 15. eluaastast saab vastata ka laps ise.

  Loendusandmete esitamine internetis ei ole keeruline, sellega saab hakkama igaüks, kes on internetti varem kasutanud. Ankeedile on lisatud juhendid, abi saab küsida ka telefoni teel. Soovijatel on e-loenduse juhendiga võimalik tutvuda siin.

  E-küsitlusel osalemiseks ei pea kodus olema arvuti ega internetiühendus, ankeete võib täita avalikus internetipunktis, tööl, koolis, sõbra juures või näiteks lähimas raamatukogus.

  E-ankeedi täitmiseks peavad olema ID-kaart, mobiil-ID või Smart-ID ja PIN-koodid, sest loenduskeskkonda sisenemiseks peab isik end turvaliselt tuvastama.

  Loendusankeedist väljumisel tuleb kindlasti väljuda ka e-küsitluse keskkonnast. Selleks klõpsake lingil „Välju“. Kui e-küsitlusel ei ole võimalik osaleda, võtab rahvaloendaja ühendust, lepib kokku kohtumise ja küsib samu küsimusi, millele teised vastavad veebis.

  Kes saab e-küsitlust täita?

  Interneti teel vastamiseks on loodud infosüsteem, mis võimaldab süsteemi logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abiga. Sisse loginud isikutele (vähemalt 15-aastane) kuvatakse tema enda isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja sünniaeg). Sisselogival isikul peab olema Eesti Vabariigi isikukood.

  E-küsitlusele saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eesti Vabariigis, sh isikud, kes ajutiselt (kuni 12 kuud) viibivad välisriigis. Loendusel osaleval isikul peab olema Eesti Vabariigi isikukood. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta saavad vastata samal aadressil elavad lapsevanemad, kuid alates 15. eluaastast saab vastata ka laps ise.

  Loendusmomendi seisuga (31.12.2021) alla 15-aastased isikud ei saa ise loenduskeskkonda sisse logida. Kui enda kohta on ankeet täidetud, siis kuvatakse isiku alaealiste laste andmed. Laste andmed on eeltäidetud rahvastikuregistrist sugulussuhete ja hooldusõiguse järgi. Igale emale ja isale või lapse/laste seaduslikule esindajale kuvatakse info tema kõigi alaealiste laste kohta.

  Isik täidab enda ja temaga samal aadressil elavate alaealiste leibkonnaliikmete isikuankeedid. Nende laste kohta, kes elavad mujal, ta ankeeti ei täida. Kui samal aadressil elab veel alaealisi, siis saab nende andmed lisada.

  Vähemalt 15-aastane alaealine isik saab ka ise oma ankeedi täita, seetõttu võib juhtuda, et peale isiku enda on ankeedi täitnud ka tema vanem või seaduslik esindaja. Sellisel juhul arvestatakse isiku enda täidetud ankeeti.

  Välismaal viibimine

  Üks e-küsitluse paljudest plussidest on see, et loendusel saab osaleda ka ajutiselt välismaal viibides. Kõigil neil, kes e-küsitluse ajal (28. detsember 2021 kuni 15. jaanuar 2022) viibivad ajutiselt välismaal, on võimalik täita e-ankeet internetis.

  Kuidas e-ankeeti täita?

  Ankeedi täitmisel lähtuge palun allpool esitatud abiinfost.

  1. Praegune elukoht on isiku tegelik elukoht, kus ta veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast ajavahemikus 1. november 2021 kuni 31. jaanuar 2022. 

  Kui inimene veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast mitmes elukohas Eestis, siis palume märkida see elukoht, mida peetakse oma peamiseks elukohaks Eestis. Kui ei ole eelistust, milline on peamine, siis võib märkida elukoha, kus viibitakse praegu või viibiti vahetult eelnevalt (kui ei viibi elukohas).

  Kui isik kolib sel ajavahemikul, siis palume märkida elukohaks uus elukoht Eestis.

  Kui isik viibib suurema osa sellest ajast välismaal, kuid see on tema ainuke Eestis viibimise elukoht, siis palume märkida see elukoht, kus isik Eestis olles viibib.

  Kui isik viibib terve selle aja välismaal, kuid 2021. aastal veetis enamiku igapäevasest puhke- ja uneajast Eestis, siis palume märkida see elukoht, kus isik Eestis viibis.

  Lapsed, kes elavad vaheldumisi kahes kohas (näiteks pärast vanemate lahutust), arvatakse elanikuks sellel aadressil, kus nad veedavad suurema osa ajast (nimetatud ajavahemikul). Kui laps veedab mõlema vanema juures võrdse osa ajast, siis palume märkida ta selle vanema juures elavaks, kelle juures ta loenduse hetkel elab. Juhul, kui see ei ole võimalik, siis märkida laps registreeritud elukoht.

  Ühiselamutes elavad (üli)õpilased valivad elukoha 1. punkti järgi.

  2. Leibkonnaliikmed – samal aadressil elavad isikud.

  3. Partner – vaadeldava isikuga seaduslikus abielus, registreeritud kooselus või registreerimata kooselus isik.

  4. Isikuga koos elavate isikute arvu märkimisel tuleb lähtuda punktis 1 toodud juhisest.

  Täisealine – isik, kes on 31. detsembriks 2021 saanud 18-aastaseks (s.t tema sünnikuupäev on enne 31. detsembrit 2003)

  Alaealine – isik, kes 31. detsembril 2021 on alla 18-aastane, s.t ta on sündinud pärast 31. detsembrit 2003 (kaasa arvatud).

  5. Isik oskab keelt, kui tema keeleoskus võimaldab toime tulla tuttavates keelekasutuse olukordades kõnelemisel, kirjutamisel ja lugemisel. Kui isik suudab ennast väljendada tuttavates suhtlusolukordades, saab aru selgest kõnest igapäevaelu teemadel, mõistab üldjoontes lihtsama teksti sisu ja suudab koostada lühikesi tarbetekste (lühiteated, tüüpdokumendi täitmine), siis on see piisav keeleoskustase, et vastata küsimusele jaatavalt. Kui mõni oskus puudub, teine aga tundub ületavat eespool nimetatud nõudeid, siis võib seda ikkagi jaatavaks vastuseks pidada. Näiteks võib isiku arvata keelt oskavaks, kui ta:

  kõneleb üsna vabalt, kuid ei oska kirjutada. Siia kuuluvad näiteks need eesti lasteaedades käivad vene lapsed, kes räägivad eesti keelt, kuid kirjutada ega lugeda ei oska; suudab lugeda võõrkeelset eriala- või huvikirjandust, kuid ei oska rääkida.

  6. Kohaliku keelekuju või murde all mõeldakse eesti kirjakeelest erinevat kohalikku keelepruuki, mitte võõrkeeli. Niisugust kõnepruuki võidakse nimetada kohalikuks keeleks, murdeks või murrakuks. Kohaliku keelekuju või murde oskaja on isik, kes saab sellest aru ja suudab end selles väljendada.

  7. Peab omaks mõnda religiooni – märgitakse isiku kohta, kes peab omaks mõnda usku (usutunnistust/religiooni). Kiriku või koguduse liikmelisus ei ole seejuures vajalik. Samuti ei ole tähtis, kas isik on ristitud, kas ta käib regulaarselt kirikus või kuulub mõne muu mittekristliku ühenduse liikmeskonda.

  8. Hinnang tuleb anda tervisele üldiselt, mitte tervisele konkreetsel hetkel. Mõeldud on nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Näiteks võib kroonilise haiguse või tervisehäirega inimene hinnata oma tervist väga heaks.

  Küsimusega mõõdetakse pikaajalisi piiranguid, mis tulenevad tervisest, mitte rahalistest, kultuurilistest vms tervisega mitte seotud põhjustest. Ajamääratlus „kuus kuud“ käib piirangu kestuse, mitte selle põhjuseks oleva terviseprobleemi kestuse kohta.

  Inimeste igapäevategevus on töötamine, õpingud, majapidamistööd, enese eest hoolitsemine, suhtlemine teiste inimestega, vaba aja veetmine jne. Tegevuspiirangute korral tuleb hinnata, kas inimene suudaks või ei suudaks seda tegevust ise teha. Siin ei arvestata seda, kui inimene elukorralduse (mitte halva tervise) tõttu ei pese ise aknaid või ei tee muid kodutöid.

  Tegevuspiirangud peavad olema kestnud vähemalt viimased kuus kuud. Kui tervisest tingitud tegevuspiirang tekkis vähem kui kuus kuud tagasi, tuleb vastuses lähtuda sellest, kas see piirang kestab tõenäoliselt veel vähemalt kuus kuud. Ajutised piirangud, nagu näiteks kipsis käsi, tuleb seega välja arvata; kaks kuud tagasi jala kaotamise tõttu ratastooli jäämisest tingitud tegevuspiirangud aga sisse arvata.

  Igapäevategevus on oluliselt piiratud, kui inimene ei saa kodutoiminguid iseseisvalt teha ja vajab iga päev toimetulekuks teise inimese abi.

  Igapäevategevus on piiratud, aga mitte oluliselt, kui inimene saab hakkama abivahendi(te)ga ja teise inimese abi vajab mõne tegevuse juures, aga mitte iga päev.

  Lastel hinnatakse eakohaseid oskusi, näiteks imiku võimetus iseseisvalt riidesse panna ei ole pikaajalisest terviseprobleemist tulenev tegevuspiirang.

  Mida andmetega tehakse?

  Rahva ja eluruumide loenduse tulemusena saadakse rikkalik ning väärtuslik andmestik, mille põhjal tehtud statistika abil saab langetada kogu ühiskonda mõjutavaid otsuseid ja koostada arengukavasid ning plaane. Andmete esitamise õigsus on oluline, sest selle põhjal saab otsustada, kuhu on tarvis rajada teid ja koolimaju, kus on vaja suurendada valmisolekut hoolekandeks. Osa andmestikust valmistatakse ette rahvusvaheliseks kasutamiseks, et võrrelda Eestit Euroopa Liidu teiste riikidega. Loendusandmete põhjal valminud statistika avaldatakse statistikaameti veebilehel, kus sellega võivad tutvuda kõik huvilised.

  Allpool on esitatud mõned näited, mida rahvaloenduse andmetega teha saab.

  Eesti elu areng – aegread

  Rahvaloenduste andmeid võrreldes on võimalik jälgida Eesti elu arengut: kuidas on muutunud inimeste haridustase, ametite jaotus, leibkondade ja perekondade koosseis, eluhooned ja -ruumid ning elamistingimused.

  Rahvastikuarengu hindamise ja prognoosimise alusandmestik

  Rahvaloenduse andmete alusel saab arvutada selliseid olulisi rahvastikuarengu näitajaid nagu keskmine laste arv naise kohta.

  Kohalikud omavalitsused ja loendus

  Rahvaloenduse andmed kogutakse kogu Eestis ja nii saab neid avaldada ka kõige väiksemate omavalitsuste kohta. Iga valla põhiandmed on vabalt kättesaadavad, samuti saab võrrelda oma valla andmeid naabervalla omadega, maakonna või Eesti keskmisega.

  Mida lisaankeedis küsitakse?

  Internetis täidetavad ja silmast silma intervjuus kasutatavad ankeedid on üldjoontes samad, erinevused on selles osas, kus kogutakse infot eluruumis elavate inimeste ja aadressi kohta.

  Internetis täidetav ankeet koosneb neljast osast.

  1. Isiku osa (A) 

  • Aadress
  • Sellel aadressil elavate inimeste arv
  • Partneri info
  • E-posti aadressid

  Laste osa (A)

  • Aadress
  • Sellel aadressil elavate inimeste arv
  • Partneri info
  • E-posti aadressid

  2. Laste osa (A)

  • Laste identifitseerimine

  3. Isiku osa (B)

  • Keeled, murded
  • Religioon
  • Tervis

  4. Laste osa (B)

  • Keeled, murded (küsitakse vähemalt kolmeaastaste kohta)
  • Religioon (küsitakse vähemalt 15-aastaste kohta
 • Silmast silma küsitlus

  Küsitlus, kui loendaja helistab või külastab kodusid, algab 22. jaanuaril 2022 ja kestab kuni 20. veebruarini 2022. Rahvaloendaja küsitleb vaid neid valimisse kuuluvatel aadressidel elavaid inimesi, kes pole veebiküsimustikule vastanud.

  Kuidas silmast silma küsitlus korraldatakse?

  Kui kõik samal aadressil elavad inimesed vastavad internetis, siis ei pea loendaja nende inimestega kontakti otsima.

  Kui isik pole ankeeti alustanud, lõpetanud või on jätnud selle pooleli, siis tuleb loendajal küsitletavaga ühendust saada, esmalt telefonitsi ja kui see ei õnnestu, siis kohale minna ning küsida ainult vastamata jäänud küsimused. Loendajal on eluruumide aadresside töönimekiri ehk loendaja ei lisa ise uusi aadresse.