Õigusaktid

Rahva ja eluruumide loenduse õiguslik alus lähtub kogu Euroopale siduvast ja vahetult liikmesriikidele kohaldatavast õigusest. Loenduse korraldamisel tuginetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduse kohta, mille põhjenduspunktis 2 on selgitatud, et perioodilised statistilised andmed rahvastiku ja üksikisikute peamiste perekondlike, sotsiaalsete, majanduslike ning eluasemetunnuste kohta on vajalikud teatavaid ühenduse valdkondi mõjutava regionaal-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika uurimiseks ning määratlemiseks.

Andmekaitse küsimused

Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik. Kõiki kogutud andmeid kaitstakse statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtete ja isikuandmete kaitse nõuete kohaselt. Andmete kaitsmise kohustus tuleneb nii isikuandmete kaitse seadusest kui ka statistikaga seotud õigustest. Isikuandmete töötlemisele on seatud ranged turvanõuded, mille järgimine tagab, et statistikaametile esitatud andmed on hoolikalt kaitstud ja neid kasutatakse ainult statistilisel ning teaduslikul eesmärgil.

Rahvaloendusel osalemise kohustuslikkus tuleneb Eestis riikliku statistika seadusest, mis sätestab andmeesitaja kohustuse vastata kõigile loendusküsimustele ja anda tõeseid ning täielikke vastuseid.

Riikliku statistika seaduses on sätestatud, et andmeesitajal on õigus oma veendumuste kohta anda vastuseid vabatahtlikult. Seega on rahvaloendusel küsimusi, millele vastamine on vabatahtlik. Näiteks ei saa kelleltki nõuda vastamist religiooni ja enesehinnangulistele tervise küsimustele.

Isikuandmete kaitse üldmäärus käsitleb ka eriliigiliste isikuandmete töötlemise keeldu, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Vabatahtlikkuse alusel esitatud andmete töötlemine on õiguspärane statistilisel ja teaduslikul eesmärgil, mis on ka rahva ja eluruumide loendus.

Turvaliselt hoitud andmed on statistikaameti prioriteet

Rahvaloenduse korraldamine on tihedalt seotud isikuandmete kaitsega. Juba andmetöötluse esimeses etapis muudetakse andmed selliseks, et nende esitaja isikut ei ole võimalik tuvastada. Kogu edasine statistika tootmine ja analüüs toimub pseudonüümsete andmetega.

Statistikaõigusele tuginedes ei või statistikaamet saadud andmeid levitada isikustatud kujul, samuti on keelatud levitada andmeid halduslikul, õiguslikul, maksustamise ja kontrolli eesmärgil. Statistikaameti kohustus on statistilisel eesmärgil kogutud ja töödeldud andmeid kaitsta. Andmete turvalisus on seotud isikuandmete kaitse ja statistilise konfidentsiaalsusega. Levitatakse andmeid, mis ei võimalda isikuid otseselt ega kaudselt tuvastada.

Statistikaameti andmekaitse põhimõtete kohta saab lähemalt lugeda siit.

Loenduse korraldamiseks vastu võetud Euroopa õigusaktid

Loenduse korraldamine on tihedalt seotud isikuandmete kaitse ja andmekogude õigusega. Andmete kaitse lähtub nii isikuandmete kaitse kui ka statistilise konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalike meetmete rakendamisest konfidentsiaalsete andmete töötlemisel kõigis andmetöötluse etappides.

Riigisiseses õiguses on rahva ja eluruumide loenduse korraldamine seadustatud riikliku statistika seaduse 4. peatükis „Loendus“. Nimetatud peatükis sätestatakse ka riigisisese riikliku statistika vajadusest tulenevalt täiendavalt kogutavad ja töödeldavad andmed isikute ja leibkonnaliikmete kohta.

Andmekaitse sisustatakse nii Euroopa õiguse kui ka riigisisese statistilisel ja teaduslikul eesmärgil andmete töötlemisele seatud õigusnormide koostoimes. Seaduslikkuse järgimine on esmane meede, mis võimaldab andmeid töödelda ainult seaduslikul alusel.