Struktuurfondide toetatud projektid

Administratiivandmete edastamise rakenduse loomine

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi aastate 2014–2020 meetmest nr 12.3 „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ 296 380,80 euro suuruse toetuse projektile „Adminandmete sisendvärav“.

Projekti tulemusena arendati välja lahendus, mis haldab standardselt ja automaatselt administratiivandmete vastuvõttu, valideerimist, monitoorimist ja töötlemist. 

Tulevikus on lepingulistel administratiivandmeid esitavatel klientidel võimalus kasutada iseteeninduskeskkonda, kus saab ülevaate oma lepingujärgsetest kokkulepetest ja nende täitmise üksikasjadest, esitada andmeid ja suhelda oma kliendihalduriga.

Projekt kestis 14.05.2020 kuni 11.06.2021 ja selle viis ellu OÜ Net Group.

Teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud tegevuste mõjust

ESF

 

 

Statistikaamet osaleb haridus- ja noorteameti partnerina Euroopa Sotsiaalfondi projektis nr 2014-2020.2.07.001.01.15-0002 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“. Aitame selles projektis ellu viia tegevussuunda „Teadmiste suurendamine noortest ja noortele suunatud tegevuste mõjust“.

Projekti käigus uuendame noorteseire juhtimislaua veebilehte, toetame noorte ja noorsootöötajate andmekirjaoskuse arendamist ning koostame noortevaldkonna näitajate analüüsi ja uuringuülevaate. Statistikaametile aastateks 2020–2023 antud toetuse suurus on 75 000 eurot.

Statistikaameti projekt „Väljundkaardirakenduse analüüs“

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

Statistikaamet sai Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine projektile „Väljundkaardirakenduse analüüs“ toetuse 25 000 eurot.

Projekti eesmärk on viia läbi kaardirakenduse analüüs, mille tulemusena esitatud alternatiivsete lahenduste hulgast valida välja sobivaim lahendus ajakohase visuaaliga, erinevatele seadmetele kohanduva, mugava, kasutajasõbraliku ja kiire kaardirakenduse loomiseks. Loodava rakenduse kaudu saab Statistikaamet esitleda kogutud andmeid kaardil.

Projekti tulemuseks on analüüsidokument, milles on kirjeldatud võimalikud lahendused Statistikaameti kaardirakenduse arenduseks. Välja on selgitatud mil viisil on vajadused kõige optimaalsemalt lahendatud (vastavus ärinõuetele, optimaalne ressursikulu arenduseks ja edaspidiseks halduseks). Tulemuse põhjal saab Statistikaamet otsustada, milliseid arendusi on vajalik teha teenuse pakkumiseks optimaalsete vahenditega.

Projekt kestis 27.02.2020 kuni 30.05.2020 ja selle teostas CGI Eesti OÜ.

Veebiplatvormi uuendamine

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

 

Statistikaamet sai Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ projektile 2014-2020.12.03.18-0473 „Veebiplatvormi uuendamine“ toetuse 215 826 eurot.

Projekti eesmärk on luua Statistikaametile uus veebileht, millele teostatakse muuhulgas platvormivahetus (minnakse üle riigi kesksele platvormile Drupal versioonile 8).

Projekti tulemina valmib Statistikaameti uue struktuuri, disaini ja kasutajaloogikaga veebileht uuel platvormil, mis asendab tänase www.stat.ee kodulehe 2020. aasta maikuus.

Personaliseeritud teabekanalite loomine

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

 

Statistikaamet sai Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3 „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ projektile „Personaliseeritud teabekanalite loomine“ toetuse 316 350 eurot.

Projekti eesmärk on luua personaliseeritud juhtimislauad Eesti valitsusasutustele (sh ministeeriumitele), erialaliitudele ja kohalikele omavalitsustele, kes saaksid teha andmetele tuginedes teadlikumaid ja kvaliteetsemaid juhtimisotsuseid.

Projekti tulemina valmib personaliseeritud juhtimislaudade tarkvara, millel presenteeritakse graafikute kujul kõik olulisemad näitajad vastavale institutsioonile

Statistikaameti andmebaasist.Juhtimislauad on kättesaadavad juhtimislauad.stat.ee

Projekt kestis 19.10.2018 kuni 31.08.2019 ja selle teostas Net Group OÜ.

Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-le

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

 

Statistikaamet sai Euroopa regionaalarengu fondi meetme 2014-2020.12.3.1 „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvoorust „Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine“ projektile „Andmehõivemootori loomine ja v5 teenuste üleviimine v6-le“ toetust 71 916 eurot (projekti kogumaksumus oli 71 916 eurot).

Projekti eesmärk oli leida lahendus, mida kasutades ei ole teenusepakkujal statistikaameti andmehõiveks vaja välja töötada eraldi teenuseid. Nii kiireneb statistikaameti andmehõive protsess ja vähenevad kulud. Andmehõive teenuse rakendamine aitab 2020. aastal korraldada rahva ja eluruumide registripõhist (REGREL) loendust.

Projektiga valmis andmehõivemootor ehk standardne tarkvarakomponent andmete hõivamiseks pull-meetodit (andmed hõivatakse andmete esitaja juures olevat X-tee teenust kasutades) kasutavate X-tee teenuste kaudu. Välja töötatud andmehõivemootorit kasutades viidi olemasolevad 21 X-tee teenust üle 6. versioonile.

Projekt kestis 25.01.2019 kuni 25.03.2019 ja selle teostas AS Helmes.

eSTATi kasutatavuse analüüs

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

 

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine“ kaudu projektile „eSTATi kasutatavuse analüüs“ toetust summas 41 987eurot (projekti kogumaksumus oli 49 985 eurot).
Projekti eesmärk oli analüüsida Statistikaameti andmete esitamise keskkonna eSTAT kasutusmugavuse suurendamise võimalusi ning koostada arenduse jaoks prototüüp, mis oleks senisest lihtsam ja mugavam ning kasutajate poolt testitud.

Projekti tulemusena valmisid disainikavandid, kujundusfailid ja prototüüp.

Projekt kestis 14.03.2017 kuni 30.09.2017 ja teostajaks oli Velvet OÜ.

Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1.etapi 1.järk)

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

 

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ kaudu projektile „Andmekogumise ja andmetöötluse ühtlustamine (1.etapi 1.järk)“ toetust summas 244 992 eurot.
Projekti eesmärgiks oli vähendada andmekogumise ja andmetöötluse kulusid ja kiirendada väljundi tootmist, saavutada suuremat paindlikkust, vabaneda vananenud tarkvarast.

Projekti tulemusena

  • suurenes isiku-uuringute kogumismeetodite kombineerimise võimalus, mis võimaldab edaspidi kokku hoida nii aja- kui ka transpordikulusid,
  • andmetöötluses vähenes probleemsete andmete läbivaatamisele kuluv aeg ja kiirenes vigade parandamine.

Projekt kestis 19.09.2016 kuni 31.08.2017 ja arendajaks oli Nortal AS.

Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk)

Euroopa Regionaalarengu fondi logo

 

 

Statistikaamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ taotlusvooru „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ kaudu projektile „Statistikatöö automatiseerimine (1.etapp 1.järk)“ toetust summas 303 665 eurot.
Projekti eesmärk oli vähendada tehnilise käsitöö mahtu, dubleerimist ja andmehõiveks kuluvat aega ning säilitada andmeid korduvkasutuseks. Projekt on seotud tehniliste eelduste loomisega REGREL läbiviimiseks ja statistikatoodete tellimuste kiireks ja efektiivseks täitmiseks.

Projekti tulemusena

  • lisandus võimalus andmekogudelt ja andmeesitajatelt xml-formaadis andmeid vastu võtta pakitud kujul,
  • vähendati käsitööd andmekontrollide kirjeldamisel,
  • isiku-uuringutes kogutakse aadressiandmed korrektsemal kujul, vähenes aadresside järeltöötluse vajadus, andmeid kasutatakse järgmistes uuringutes,
  • valmis detailanalüüs statistiliste registrite süsteemi SRS edasiarenduseks hoonete ja ruumide registri andmeuuenduste saamiseks ja säilitamiseks ning majandusüksuste ja põllumajanduslike majapidamiste registrite andmete uuendamiseks ja säilitamiseks ning korduvkasutamiseks.

Projekt kestis 31.08.2016 kuni 30.05.2017 ja arendajaks oli Nortal AS.