Riiklike andmekogude kasutamine

Eestis on hea riiklike andmekogude süsteem, kus on andmed nii Eesti kõigi elanike kui ka eluruumide kohta. Neid andmeid on otstarbekas kasutada rahvaloenduse korraldamisel, samuti muudes riiklikes statistikatöödes.

Statistikaamet teeb 2021. aasta loenduse korraldamisel koostööd ligi 30 registriga. Põhiregistrid on näiteks rahvastikuregister, ehitisregister, maa-ameti, maksu- ja tolliameti ning haigekassa registrid. Peale nende kasutatakse tulemuste täiendamiseks ja täpsuse suurendamiseks ka teiste riiklike andmekogude teavet.

Registriandmeid kasutaval loendusel on tähtis osa andmekogudel. Iga andmekogu haldaja peab tagama, et andmestik on täielik ja sisaldab kõiki andmekogu põhikirjaga ette nähtud andmeid. Kõik andmed peavad olema täpsed, täielikud ja ajakohased. Registripõhiseks loenduseks on tarvis turvalist ja operatiivset andmevahetuse võimalust, mis on Eestis välja töötatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud X-tee.

Registripõhise loenduse ettevalmistamisel paraneb koostöö käigus kõigi andmekogude andmekvaliteet, mis muudab tõhusamaks nende andmekogude kasutamise ühiskonna hüvanguks.

Registripõhise loenduse eeldused

 • Riiklike andmekogude olemasolu
 • Riiklike andmekogude kaetus – hõlmatud peab olema kogu elanikkond ja eluruumid
 • Riiklike andmekogude andmete pidev uuendamine ja kvaliteet, mis tagatakse järjekindla kontrolliga
 • Riiklike andmekogude ühitatavus (sh kõigi aadresside kooskõla aadressistandardiga)
 • Riiklike andmekogude definitsioonide ja mõistete kooskõla rahvaloendustes (rahvusvaheliselt) kasutatavatega

2021. aasta loenduse riiklikud andmekogud

 • ADS – aadressiandmete süsteem
 • ARIREG – äriregister
 • EHIS – Eesti hariduse infosüsteem
 • EHR – riiklik ehitisregister
 • EMPIS – töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register
 • EMSR – meditsiiniline sünniregister
 • e-toimik – e-toimiku süsteem
 • ETR – riiklik elamis- ja töölubade register
 • KIR – vangide ja kriminaalhooldusaluste register)
 • KIRST – ravikindlustuse andmekogu
 • KMAIS – isikut tõendavate dokumentide andmekogu
 • KOPIS – kohustusliku kogumispensioni register
 • KR – kinnistusraamat
 • KVKR – kaitseväekohustuslaste register
 • liiklusregister
 • MKR – maksukohustuslaste register
 • RAKS – riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register
 • RETS – retseptikeskus
 • RR – rahvastikuregister
 • SAP – riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu
 • SKAIS – sotsiaalkaitse infosüsteem
 • SPR – surma põhjuste register
 • STAR – sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister
 • TETRIS – töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu
 • TÖR – töötamise register
 • Eleringi andmeladu

Statistikaameti ja riiklike registrite koostööpäev