Vanemaealised töötavad peamiselt õpetajate või puhastustöölistena

Blogi
Postitatud 20. detsember 2022, 12.02 , juhtivanalüütik Triinu Aug

Rahvaloenduse värsketest tulemustest selgus, et tööga hõivatud vanemaealisi on Eestis rohkem kui kunagi varem. 65-aastaseid ja vanemaid elab Eestis kokku 272 164. Ootuspäraselt naudib 80% neist pensionipõlve, kuid 2021. aasta lõpu seisuga käib iga viies pensioniealine (51 196 inimest) ka tööl. 10 aastat tagasi oli see suhtarv kaks korda väiksem – 65-aastastest ja vanematest oli siis tööga hõivatuid 10%. Muutus on olnud suur, seega vaatamegi täpsemalt, mis tööd vanemaealised teevad.

Kõigist 65-aastastest ja vanematest on mehi 35%. Hõivatud vanemaealistest moodustavad mehed aga 43%. Seega kuigi üldiselt on vanemaealiste seas rohkem naisi kui mehi, on meeste hulgas rohkem neid, kes pensionieas veel töötavad. Sarnaselt tööealiste hõivatute üldistele näitajale on pensioniealiste palgatöötajate hulgas rohkem naisi, ettevõtjate hulgas aga rohkem mehi.

Kõigist tööga hõivatud 65-aastastest ja vanematest 89% on oma põhitöökohal palgatöötajad, ülejäänud 11% tegutsevad ettevõtjatena. Võrdluseks, et kõikidest tööealistest hõivatutest (15–64-aastased) moodustavad põhitöökohaga ettevõtjad vaid 3,6%. Küll aga kui tööealiste ettevõtjate hulgas on veidi suurem osa palgatöötajatega ettevõtjaid, siis vanemaealistest ettevõtjatest suurem osa (71%) tegutseb üksi või perekeskis.

Ametilt on vanemaealiste palgatöötajate seas kõige rohkem tippspetsialiste (22%), täpsemini pedagoogika (3717 inimest), tervishoiu (2203 inimest) ning äri ja halduse tippspetsialiste (1438 inimest). Tegu on ka valdkondadega, kus on suur tööjõupuudus. Kõigi tippspetsialistidega sarnases mahus on ka lihttöölisi (20%), kellest esindatuimad on puhastustöölised ja abilised (4459 inimest) ning jäätmekäitluse jm lihttöölised (3004 inimest). Palgatöötajate jaotumine ametite järgi on sarnane 10 aasta tagusele ajale.

Samas pea pooled (43%) 65-aastastest ja vanematest palgatöötajatest elatusid 2021. aastal peamiselt siiski pensionist. Seega oli nende jaoks 2021. aasta lõpus töötamine ajutine või väikse koormusega ettevõtmine.

 

Ettevõtjana töötavatest vanemaealistes veidi üle kolmandiku tegutseb primaarsektoris ehk tegelevad põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse või kalandusega. Populaarsuselt järgnevad jaekaubanduse (12%) ja kinnisvaraga (10%) tegelejad.

Vanemaealistest ettevõtjatest 71% elatusid pensionist, 22% ettevõtjatulust ning 7% töötasust. Ilmselt ei ole paljude vanemaealiste puhul ettevõtlusega tegelemise peamiseks ajendiks vaid saadav tulu. Näiteks põllumajandusega ei tegeleta alati vaid seepärast, et kõik maha müüa, vaid esmane eesmärk võib-olla iseendale söögi kasvatamine või tootmine ning kui midagi juba suuremas mahus toodetakse, siis osa sellest läheb ka müügiks.

Rohkem infot rahvastiku majandusliku aktiivsuse kohta leiab rahvaloenduse veebist. 

 

Foto: Shutterstock